Seu

 • Oficina d'Atenció Ciutadana

La Seu electrònica és la prolongació virtual de les oficines d'atenció ciutadana per tal que els ciutadans disposin d'un espai web que els permeti accedir a la informació i als serveis telemàtics de l'Ajuntament de Sant Cugat. La seu electrònica està subjecte als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La gestió i administració de la seu electrònica correspon al Servei d'Atenció Ciutadana. Els òrgans de l'Ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica. La titularitat de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

El Reglament de funcionament de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va ser aprovat mitjançant acord plenari en sessió celebrada el 21 de febrer de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2011.

Calendari de dies inhàbils

Els dies considerats inhàbils als efectes administratius al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat són:

 • Les festes que s'estableixen al Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017
 • Les següents festes locals: 3 de març i 29 de juny (any 2017)
 • Dissabtes, de 13 a 00 h i diumenges les 24 hores.

Canals d'accés als serveis

Podeu accedir a la realització de tràmits i gestions amb l'administració a través dels canals presencial, telefònic i virtual. Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès són:

 • Accés electrònic a través d'Internet
 • Atenció presencial a les oficines d'Atenció Ciutadana:
  • OAC central
  • Oficina d'Atenció Ciutadana de Mira-sol
  • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Floresta
  • Oficina d'Atenció Ciutadana de les Planes
 • Atenció telefònica a través del 010 i del 902543010 (des de fora del municipi o des de mòbil)

Top