SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

T101 Obres, urbanisme i via pública

Tràmit    
00 Guia de tràmits d'obres Informació
01 Comunicació prèvia d'obres Informació Sol·licitar
02 Comunicació prèvia d'obres en locals Informació Sol·licitar
03 Llicències d'obres Informació Sol·licitar
04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis Informació Sol·licitar
05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals Informació Sol·licitar
06 Comunicació de canvi de titular de llicència o comunicació prèvia d'obres Informació Sol·licitar
07 Pròrroga del termini d'inci o finalització d'obres Informació Sol·licitar
08 Declaració responsable antenes de telecomunicacions Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Aportació de documentació tècnica de final d'obra per instal·lacions fotovoltaiques o energia solar tèrmica (C17) Informació Sol·licitar
Autorització d'accés a l'àrea de vianants Informació Sol·licitar
Autoritzacions a l'estacionament en àrees sotmeses a control horari Informació Sol·licitar
Certificat d'alineacions urbanístiques Informació Sol·licitar
Certificat de règim urbanístic Informació Sol·licitar
Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral Informació Sol·licitar
Clavegueram: Connexió de clavegueram Informació Sol·licitar
Clavegueram: Sol·licitud de pressupost de clavegueram Informació Sol·licitar
Connexió a la xarxa de telecomunicacions Informació Sol·licitar
Consultes prèvies al tràmit de llicències i/o comunicacions prèvies d'obres Informació Sol·licitar
Gual provisional d'obra Informació Sol·licitar
Gual: Contragual, ampliació o reserva lateral de gual Informació Sol·licitar
Gual: Llicència de gual Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres Informació Sol·licitar
Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa) Informació Sol·licitar
Sol·licitud aparcament exclusiu Informació Sol·licitar
Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'instal·lació de miralls de trànsit per a ús particular Informació Sol·licitar
Sol·licitud plaça aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Sol·licitar
Tramitació d'expedient de ruina Informació Sol·licitar

Top