SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

T101 Obres, urbanisme i via pública

Tràmit    
00 Guia de tràmits d'obres Informació
01 Comunicació prèvia d'obres Informació Sol·licitar
03 Llicències d'obres Informació Sol·licitar
04 Comunicació prèvia / Llicència de primera ocupació dels edificis Informació Sol·licitar
05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals Informació Sol·licitar
06 Comunicació de canvi de titular de llicència o comunicació prèvia d'obres Informació Sol·licitar
07 Pròrroga del termini d'inci o finalització d'obres Informació Sol·licitar
08 Declaració responsable antenes de telecomunicacions Informació Sol·licitar
Aportació de documentació a un expedient existent Informació Sol·licitar
Aportació de documentació tècnica de final d'obra per instal·lacions fotovoltaiques o energia solar tèrmica (C17) Informació Sol·licitar
Autorització d'accés a l'àrea de vianants Informació Sol·licitar
Autoritzacions a l'estacionament en àrees sotmeses a control horari Informació Sol·licitar
Certificat d'alineacions urbanístiques Informació Sol·licitar
Certificat de règim urbanístic Informació Sol·licitar
Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral Informació Sol·licitar
Clavegueram: Connexió de clavegueram Informació Sol·licitar
Clavegueram: Sol·licitud de pressupost de clavegueram Informació Sol·licitar
Connexió a la xarxa de telecomunicacions Informació Sol·licitar
Gual provisional d'obra Informació Sol·licitar
Gual: Contragual, ampliació o reserva lateral de gual Informació Sol·licitar
Gual: Llicència de gual Informació Sol·licitar
Informe de concurrència d'expedients de disciplina urbanística Informació Sol·licitar
Informe tècnic previ a la sol·licitud de llicència urbanística Informació Sol·licitar
Ocupació de la via pública Informació Sol·licitar
Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres Informació Sol·licitar
Reserva temporal d'estacionament (mudances, càrrega i descàrrega puntual, sacs i contenidors de runa) Informació Sol·licitar
Sol·licitud aparcament exclusiu Informació Sol·licitar
Sol·licitud de llicència d'obres en via pública per part de companyies de serveis Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques Informació Sol·licitar
Sol·licitud d'instal·lació de miralls de trànsit per a ús particular Informació Sol·licitar
Sol·licitud plaça aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Sol·licitar
Tramitació d'expedient de ruina Informació Sol·licitar

Top