SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

N439 Gestió econòmica

Tràmit    
Beneficis fiscals per elements de construcció sostenible en nova edificació i rehabilitació dels existents Informació Sol·licitar
Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents Informació Sol·licitar
Bonificació per vehicles històrics i per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 50 anys Informació Sol·licitar
Certificat de béns Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Dret de tanteig i retracte Informació Sol·licitar
Gestió avals: presentació o sol·licitud de devolució Informació Sol·licitar
Gestió i pagament de tributs i multes Informació Sol·licitar
Presentació de factures Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Sol·licitud devolució taxes procés selectiu borses de treball Teatre Auditori i/o Biblioteca Informació Sol·licitar

Top