SeuTràmits

Tràmits Finestreta Única Empresarial (FUE)Si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representant en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament. Llei 39/2015. Article 14

Cercador

N439 Gestió econòmica

Tràmit    
Beneficis fiscals per elements de construcció sostenible en nova edificació i rehabilitació dels existents Informació Sol·licitar
Beneficis fiscals per instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents Informació Sol·licitar
Bonificació per vehicles històrics i per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o superior a 50 anys Informació Sol·licitar
Certificat de béns Informació Sol·licitar
Comunicació de dades per a pagament a creditors Informació Sol·licitar
Dret de tanteig i retracte Informació Sol·licitar
Gestió avals: presentació o sol·licitud de devolució Informació Sol·licitar
Gestió i pagament de tributs i multes Informació Sol·licitar
Presentació de factures Informació Sol·licitar
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Sol·licitar
Sol·licitud devolució taxes procés selectiu borses de treball de l'Escola de Música Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat del Vallès Informació Sol·licitar
Sol·licitud devolució taxes procés selectiu borses de treball Teatre Auditori i/o Biblioteca Informació Sol·licitar

Top