Informe d'arrelament social a Catalunya

Informe d'arrelament social a Catalunya


Unitat tramitadora:
Unitat administrativa de Polítiques Socials
Òrgan responsable de la resolució:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Termini de resolució:
30 dies hàbils comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració
Recursos:
Independentment del sentit de l'informe, la Generalitat en passarà una còpia a les oficines d'estrangeria de l'Estat, on es resoldrà el procediment principal.

Si l'informe és desfavorable no es pot presentar cap recurs. Tanmateix, la persona interessada podrà qüestionar el contingut de l’informe mitjançant la impugnació de la resolució administrativa que resolgui l'arrelament social.
Efectes del silenci administratiu:
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.
Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

Top