2022 - Ajuts econòmics post covid-19 per a l'estada en un coworking

2022 - Ajuts econòmics post covid-19 per a l'estada en un coworking


Unitat tramitadora:
Promoció Econòmica
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Termini de resolució:
Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s'estableix en 3 mesos i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat termini.
Recursos:
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.
Efectes del silenci administratiu:
La finalització del termini màxim per resoldre l'atorgament de subvencions en règim de concurrència sense resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la desestimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.

Top