Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral

Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral


Unitat tramitadora:
Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, l'Edificació i Activitats / Serveis Jurídics municipals
Òrgan responsable de la resolució:
La resolució correspon a la Junta de Govern Local.
Termini de resolució:
Un mes, d'acord amb l'article 124.1.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLUC) i 29.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
Recursos:
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- a partir de l'endemà del dia en què es consideri desestimat per silenci es podrà interposar recurs contenciós-administratiu.
Efectes del silenci administratiu:
La cessió s'entén acceptada per silenci administratiu positiu en el transcurs del termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, d'acord amb l'article 124.1.a) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLUC).

Top