05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals

05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals


Unitat tramitadora:
Servei d'intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o la Tinència d'alcaldia en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Termini de resolució:
Les llicències urbanístiques s'atorgaran o denegaran en el termini màxim d'UN MES des de la data de presentació de la sol·licitud en el registre.
Recursos:
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- a partir de l'endemà del dia en què es consideri desestimat per silenci es podrà interposar recurs contenciós-administratiu.
Efectes del silenci administratiu:
Amb caràcter general el sentit del silenci és positiu. No obstant l'anterior, en cap cas podran entendre's adquirides per silenci administratiu facultats o drets que contravinguin l'ordenació territorial o urbanística o quina estimació tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic o impliquin l'exercici d'activitats que puguin causar danys al medi ambient.
La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu finalitzador del procediment. La denegació de la llicència per silenci administratiu té els efectes únicament de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós que resulti procedent.

Top