04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis

04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis


Unitat tramitadora:
Servei d'intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o la Tinència d'alcaldia en qui s'hagi delegat aquesta matèria
Termini de resolució:
Pel que fa a la llicència urbanística de primera ocupació parcial:

  La llicència urbanística de primera ocupació parcial s'atorgarà o denegarà en el termini màxim d'UN MES a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.


Pel que fa a la comunicació prèvia de primera ocupació total:

  No hi ha termini de resolució. No obstant, NO PODRÀ UTILITZAR-SE / OCUPAR-SE L'EDIFICI fins que no hagi transcorregut el termini d'UN MES des de la data de presentació de la comunicació junt amb tota la documentació preceptiva per a realitzar el tràmit o, si procedeix, fins transcorregut el termini d'un mes des de la data de presentació de la documentació corresponent per l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sempre i quan l'Ajuntament no hagi manifestat la disconformitat a les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de llicència urbanística atorgada.

Recursos:
Pel que fa a la llicència urbanística de primera ocupació parcial:

  Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

  Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

  En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- a partir de l'endemà del dia en què es consideri desestimat per silenci es podrà interposar recurs contenciós-administratiu.

Efectes del silenci administratiu:
Pel que fa a la llicència urbanística de primera ocupació parcial:

  La manca de resolució dins del termini màxim establert comportarà l'atorgament de la llicència per silenci administratiu positiu. La concessió de la llicència per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d'acte administratiu finalitzador del procediment.


Top