01 Comunicació prèvia d'obres

01 Comunicació prèvia d'obres


Unitat tramitadora:
Servei d'intervenció en l'ús del sòl, edificació i activitats.
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o la Tinència d'alcaldia en qui s'hagi delegat aquesta matèria

Top