11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari

11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari


Unitat tramitadora:
Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, Edificació i Activitats.
Òrgan responsable de la resolució:
Servei d'Intervenció en l'Ús del Sòl, Edificació i Activitats.
Termini de resolució:
La llicència s'atorgarà o denegarà en el termini màxim d'un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
Recursos:
Contra l'acte administratiu que sigui definitiu en via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació de la resolució, o directament recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós-administratiu.
Efectes del silenci administratiu:
La manca de resolució en termini, s'entendrà que la llicència ha estat denegada per silenci administratiu negatiu. La denegació de la llicència per silenci administratiu té els efectes únicament de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós que resulti procedent.

Top