12 (FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

12 (FUE) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial


Unitat tramitadora:
Àmbit de Gestió d'Urbanisme i Projectes
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Termini de resolució:
La resolució que dicta l'Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al procediment i s'ha de dictar i notificar en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.
Opera en el termini de 6 mesos des que es va presentar la sol·licitud de llicència.

Top