09 (FUE) Llicència ambiental (Annex II)

09 (FUE) Llicència ambiental (Annex II)


Unitat tramitadora:
Àmbit de Gestió d'Urbanisme i Projectes
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Termini de resolució:
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
Recursos:
Els ordinaris del procediment administratiu.
Efectes del silenci administratiu:
La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Top