Gestió dels drets de dades personals

Gestió dels drets de dades personals


Unitat tramitadora:
Secció de gestió documental (Delegat de protecció de dades)
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Termini de resolució:
El termini de resolució s'estableix en 1 mes en totes les sol·licituds
Recursos:
En cas de no obtenir resposta en termini, es pot fer primerament una reclamació al Delegat de protecció de dades de l'Ajuntament, que ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud.
Si no obté resposta, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta podrà remetre la reclamació al delegat de protecció de dades a fi de que aquest respongui, en el termini màxim d'un mes. Si no es resol, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades tindrà sis mesos per resoldre.

Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s'entengui desestimat.
Efectes del silenci administratiu:
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.
Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

Top