06 Pròrroga d'obres o canvi de titular

06 Pròrroga d'obres o canvi de titular


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 052 Sol·licitud pròrroga d'obres o canvi de titular Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Pròrroga

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Fotografies de l'estat de l'obra en el moment de la sol·licitud (mínim 2) Obligatori Ambdues Ambdues
Certificat de l'arquitecte on s'especifiqui el percentatge d'obra executada Obligatori Ambdues Ambdues

Canvi de titular

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
DNI dels titulars Obligatori Ambdues Ambdues
Document de cessió i acceptació de drets i obligacions, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Original o fotocòpia compulsada d'escriptura de constitució de societat, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Documents de renúncia dels tècnics competents (arquitecte, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat i salut) abans del canvi de titular
Opcional Ambdues Ambdues
Document d'assumeix dels nous tècnics competents Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top