Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 073 Sol·licitud llicència tinença i conducció de gossos perillosos Obligatori Presencial Presencial Descàrrega

Modalitat de tinença i/o conducció

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Opcional Ambdues Ambdues
Certificat d'Antecedents Penals, emès per la delegació Territorial del Ministeri de Justícia o Consentiment consulta de dades d'antecedents penals (a la sol·licitud) Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 1094 Declaració responsable gossos perillosos Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica per a la tineça d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement mèdic oficial. Opcional Ambdues Ambdues

Modalitat de tinença

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per import de 150.253 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal. Opcional Ambdues Ambdues
Rebut del pagament de l'assegurança contractada. Anualment i coincidint amb la renovació de la pòlissa, caldrà aportar una còpia a l'Ajuntament per comprovar la seva vigència. Opcional Ambdues Ambdues
Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número de microxip identificatiu. Opcional Ambdues Ambdues

En cas que el gos no estigui censat al registre d'animals (anicom)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 044 Registre animals de companyia (només si s'envia per correu postal o telemàtic) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

En cas d'adopció de gossos

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 540 Declaració responsable per l'adopció de gossos perillosos Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top