Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 073 Sol·licitud llicència tinença i conducció de gossos perillosos Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Presencial Presencial

Modalitat de conducció

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Certificat d'Antecedents Penals, emès per la delegació Territorial del Ministeri de Justícia o Consentiment consulta de dades d'antecedents penals (a la sol·licitud) Obligatori Presencial Presencial
Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica per a la tineça d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement mèdic oficial. Obligatori Presencial Presencial

Modalitat de tinença

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Certificat d'Antecedents Penals, emès per la delegació Territorial del Ministeri de Justícia o Consentiment consulta de dades d'antecedents penals (a la sol·licitud) Obligatori Presencial Presencial
Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica per a la tineça d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement mèdic oficial. Obligatori Presencial Presencial
Rebut de pagament de l'assegurança contractada, on hi consti, expressament relacionada amb el gos, una cobertura de responsabilitat civil per a danys a tercers no inferior a 150.253€ i les dades de l'animal Opcional Presencial Presencial
Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número de microxip identificatiu. Obligatori Presencial Presencial

En cas que el gos no estigui censat a l'Anicom

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 044 Registre animals de companyia (només si s'envia per correu postal) Opcional Presencial Presencial Descàrrega

En cas d'adopció de gossos

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 540 Declaració responsable per l'adopció de gossos perillosos Opcional Presencial Presencial Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top