Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)

Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 007 Sol·licitud targeta bus Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Comprovació de l'empadronament Obligatori Ambdues Ambdues

Jubilats o pensionistes

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Document acreditatiu de ser pensionista o major de 65 anys Obligatori Ambdues Ambdues

Estudiants (subjecte a taxes de 13 a 18 anys)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Matrícula del curs escolar (només alumnes de secundària) Opcional Ambdues Ambdues
Carnet de família nombrosa o monoparental Opcional Ambdues Ambdues

Persona amb certificat de discapacitat o acompanyant

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes (en el cas de discapacitat de l’alumne/a sol•licitant o germans/es) Obligatori Ambdues Ambdues

Persona treballadora en situació d'atur

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat o autorització de consulta de dades a altres administracions Obligatori Ambdues Ambdues

Renovació de t-bus

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Renovació per caducitat o deteriorament: targeta de transport anterior Opcional Ambdues Ambdues
Denúncia de robatori Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top