Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)

Sol·licitud de targetes de transport urbà (autobús)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 007 Sol·licitud targeta bus Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Fotografia del titular de la targeta (es farà per part del gestor de l'OAC) Obligatori Presencial Presencial
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Comprovació de l'empadronament (es farà per part del gestor de l'OAC) Obligatori Presencial Presencial

Jubilats o pensionistes

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Document acreditatiu de ser pensionista o major de 65 anys Obligatori Presencial Presencial

Estudiants (subjecte a taxes de 13 a 18 anys)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Matrícula del curs escolar (només alumnes de secundària) Opcional Presencial Presencial

Persona amb certificat de discapacitat o acompanyant

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes (només en cas de no autoritzar la consulta de dades a altres administracions) Opcional Presencial Presencial

Persona treballadora en situació d'atur

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acreditació d'estar a l'atur i inscrit com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (imprescindible si no s'autoritza la consulta de dades a altres administracions) Opcional Presencial Presencial

Renovació de t-bus

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Renovació per caducitat o deteriorament: targeta de transport anterior Opcional Presencial Presencial
Denúncia de robatori Opcional Presencial Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top