Matriculació Escoles Bressol

Matriculació Escoles Bressol


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Targeta sanitària individual de l'alumne Obligatori Presencial Presencial
Carnet de vacunes on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment de registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar certificat mèdic oficial justificatiu. Obligatori Presencial Presencial
Si s'hagués presentat , juntament amb la sol·licitud de preinscripció, el certificat o volant de convivència de l'alumne/a i no coincideix amb l'adreça del DNI, cal aportar el DNI renovat (original i fotocòpia), amb la nova adreça. Opcional Presencial Presencial

Documentació que cal presentar al moment de fer la matrícula (es recomana aportar-la complimentada per agilitzar el tràmit)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc.1004 Formulari de matriculació a les escoles bressol municipals Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 051 Dades per al cobrament dels rebuts de les Escoles Bressol Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 510 Autoritzacions per sortides i drets d'imatge alumnat EB Obligatori Presencial Presencial
Doc. 1085 Autoritzacioó al PME perquè pugui sol·licitar dades del nivell de renda a l'Agència Tributària Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1112 Full pagament amb xec guarderia Opcional Presencial Presencial Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top