Parades a fires i mercats

Parades a fires i mercats


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 508 Sol·licitud de parades a fires i mercats Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física) Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Si és persona jurídica: estatuts de constitució de la societat, poders i DNI del representant legal Opcional Ambdues Ambdues
Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període de duració de l'activitat a la via pública (caldrà aportar-la un cop s'hagi autoritzat l'activitat) Opcional Ambdues Ambdues
Rebut de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil (caldrà aportar-lo un cop s'hagi autoritzat l'activitat) Opcional Ambdues Ambdues

Fires d'artesania

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Fires d'artesania: Memòria explicativa de la producció artesana: descripció del procediment, fotografies del taller i del producte Obligatori Ambdues Ambdues

Parades que venguin o elaborin productes alimentaris

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 212 Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris, si escau (cal registrar-la a part com a T201) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top