Plaça escolar fora de termini: curs escolar ja iniciat

Plaça escolar fora de termini: curs escolar ja iniciat


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 086 Sol·licitud de plaça escolar fora de termini (emplenada i signada pel progenitor/a o tutor/a) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Volant de convivència on constin tots els membres de la unitat familiar, es pot treure a l'OAC (si es presenta la sol·licitud via telemàtica, no cal aportar-ho) Obligatori Ambdues Ambdues
DNI (passaport, NIE, ..) de l'alumne/a Obligatori Ambdues Ambdues
DNI (passaport, NIE, ..) pare o mare o tutor/a Obligatori Ambdues Ambdues
Llibre de família. En el cas de persones estrangeres, document equivalent. Opcional Ambdues Ambdues
Targeta sanitària individual de l'alumne Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top