Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 209 Sol·licitud d'equipaments esportius Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els imports mínims establerts al Decret 58/2010 i del rebut conforme està vigent (en cas d'haver-la presentat anteriorment i si no ha patit modificacions, no caldrà presentar-la). Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1127 Sol·licitud de reducció del preu públic Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

En cas que es sol·liciti des del servei d'Esports

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1017 Declaració responsable control aforament instal·lació esportiva Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top