Informe d'adequació de l'habitatge

Informe d'adequació de l'habitatge


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
INF01 - Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Passaport en vigor (pàgines on hi figurin les dades personals i de caducitat del document) Obligatori Ambdues Ambdues
NIE (si està caducat, adjuntar còpia de la sol·licitud de renovació) Obligatori Ambdues Ambdues
Volant de convivència Obligatori Ambdues Ambdues
Volant d'empadronament històric Obligatori Ambdues Ambdues
Cèdula d'habitabilitat Obligatori Ambdues Ambdues
Justificant de pagament de la taxa (només en cas que no consti el segell de l'entitat bancària al primer full de la sol·licitud) Opcional Ambdues Ambdues

Mentre no es pugui fer la inspecció ocular del domicili

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Cèdula d'habitabilitat obtinguda amb posterioritat a l'entrada en vigor del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat (03.11.2012) Obligatori Ambdues Ambdues
Breu reportatge gràfic de les dependències i distribució dels habitatges (3 o 4 fotografies digitals) Obligatori Ambdues Ambdues
Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de l'informe. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Habitatge de propietat

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Escriptura de propietat degudament registrada al Registre de la Propietat, o en tot cas els tràmits iniciats
Opcional Ambdues Ambdues
Darrer rebut de subministres de l'habitatge (aigua, electricitat) Opcional Ambdues Ambdues

Habitatge de lloguer

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Contracte de lloguer registrat i amb dipòsit de fiança a l'INCASOL Opcional Ambdues Ambdues
Darrer rebut de lloguer de l'habitatge Obligatori Ambdues Ambdues
Darrer rebut de subministres de l'habitatge (aigua, electricitat) Obligatori Ambdues Ambdues
Document acreditatiu de relació de parentiu, en cas que el contracte de lloguer vagi a nom del cònjugue o parella de fet, ascendents o descendents de primer grau i línia directa Opcional Ambdues Ambdues

Altres casos

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Document que fonamenti el dret d'ús (contracte de treball que especifica l'ús de l'habitatge, escriptura pública que reconeix el dret real, etc.) Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top