Informe d'arrelament social a Catalunya

Informe d'arrelament social a Catalunya


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
INF 02 - Arrelament social Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Còpia de les pàgines del passaport on hi figuren les dades personals i de caducitat del document Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació específica

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Documentació acreditativa del temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili habitual (mitjans econòmics, vincles familiars amb residents a l'estat espanyol, esforços d'integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals, coneixements de la societat i llengua catalana i/o castellana, col·laboració en xarxes socials, etc.) Opcional Ambdues Ambdues
La persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indica l’article 124.2 del RD 557/2011, de 20 d’abril. Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top