Informe d'arrelament social a Catalunya

Informe d'arrelament social a Catalunya


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
INF 02 - Arrelament social Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Còpia complerta del passaport en vigor Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació (imprescindible en el cas que la sol·licitud sigui tramitada per un representant legal i/o es facilitin les dades de contacte d'una persona que no sigui l'interessada) Obligatori Ambdues Ambdues

Documentació específica

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Documentació acreditativa del temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili habitual. Cal acreditar 3 anys d'empadronament continuat (en cas que s'hagi viscut a Sant Cugat durant els últims 3 anys, no cal aportar aquest document, ja que es comprovarà d'ofici). Obligatori Ambdues Ambdues
Mitjans econòmics dels que es disposi Obligatori Ambdues Ambdues
Vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol Opcional Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa dels esforços d'integració a través del seguiment de programes d'inserció sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana) Opcional Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de tenir coneixements suficients de la llengua catalana i/o castellana o de col·laboració en xarxes socials. Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top