Ajut per a propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la borsa de mediació per al lloguer social

Ajut per a propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la borsa de mediació per al lloguer social


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 114 Sol·licitud ajut IBI borsa habitatge lloguer social
Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Acreditació de la referència cadastral de la finca objecte de l'ajut Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 082 Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o Certificació electrònica de les dades bancàries (si s'ha presentat anteriorment i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-ho) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top