Ajut econòmic a l'habitatge

Ajut econòmic a l'habitatge


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 137 Sol·licitud ajut econòmic a l'habitatge Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Volant de convivència històric a 1 de gener de l'any en curs, on constin tots els membres de la unitat familiar. S'adjuntarà a l'expedient per part de l'OAC Opcional Presencial Presencial
Doc. 082 Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o Certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-ho. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 113 Autorització per a què l’Ajuntament pugui sol·licitar les dades de l’Agència estatal d’Administració Tributària, de tots els membres de la unitat de convivència majors d'edat (en cas de viure sol/a no és necessari). Si no s'aporta aquest document, caldrà aportar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Pensionistes: Certificat de rendes que tramet la Seguretat Social a començaments d'any, de tots els pensionistes de la unitat de convivència. Opcional Ambdues Ambdues
Si no s'ha fet la declaració de renda, certificat d'ingressos corresponents a l'exercici 2018 emès per l'Agència Tributària Opcional Ambdues Ambdues
Acreditació de la referència cadastral de la finca objecte de l'ajut Opcional Ambdues Ambdues

Llogaters/res

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acreditació pagament de l’IBI Obligatori Ambdues Ambdues
Contracte de lloguer Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top