Ajut econòmic a l'habitatge

Ajut econòmic a l'habitatge


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 137 Sol·licitud ajut econòmic a l'habitatge Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: NIF, NIE o passaport de la persona interessada (si s'ha aportat en convocatòries anteriors no caldrà presentar-lo) Opcional Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Volant de convivència històric a 1 de gener de l'any en curs, on constin tots els membres de la unitat familiar. S'adjuntarà a l'expedient per part de l'OAC Opcional Presencial Presencial
Doc. 082 Full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària o Certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-ho. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Pensionistes: Certificat de rendes que tramet la Seguretat Social a començaments d'any, de tots els pensionistes de la unitat de convivència. Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes (només en cas de no autoritzar la consulta de dades a altres administracions) Opcional Ambdues Ambdues
Acreditació de la referència cadastral de la finca objecte de l'ajut Opcional Ambdues Ambdues

Llogaters/res

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acreditació pagament de l’IBI Obligatori Ambdues Ambdues
Contracte de lloguer Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top