2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Gestió i benestar animal

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Gestió i benestar animal


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1141 Sol·licitud subvencions concurrència 2022_Benestar animal Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la vigència dels càrrecs de la Junta directiva de l'entitat i estatuts de l'entitat. Només caldrà aportar aquesta documentació si la informació que consta al Registre d'Entitats de la Generalitat no està actualitzada Opcional Ambdues Ambdues
Acreditació de la representació. No aportar aquest document si s'ha fet la inscripció al Representa o si la persona que presenta la sol·licitud és membre de la Junta de l'entitat. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors (signat i conformat per l'entitat bancària).
Si no existeix la possibilitat de que l'entitat bancària conformi el Doc.082 es pot acompanyar amb un certificat electrònic de dades bancàries (només s'acceptarà la certificació electrònica si té codi segur de verificació (CSV). Si s'ha presentat anteriorment i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document.
Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Registre de nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya Opcional Ambdues Ambdues

Subvencions sol·licitades per la despesa realitzada durant l'any 2021

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 178 Justificació subvencions_J1_Memòria justificativa Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 179 Justificació subvencions_J2_J3_Justificació pressupost Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Subvencions sol·licitades per la despesa realitzada durant l'any 2022

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 631 Gestió i benestar animal Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top