2023 - Subvencions nominatives

2023 - Subvencions nominatives


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Memòria Obligatori Telemàtic Telemàtic
Pressupost Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Autorització de representació. No s'ha d'aportar aquest document si s'ha fet la inscripció al Representa o si la persona que fa la sol·licitud és membre de la Junta de l'entitat. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 1187 Declaració de retribucions dels òrgans de direcció i administració de l'associació (obligatòria quan el beneficiari de la subvenció és persona jurídica i l'import de la mateixa és superior a 10.000,00 euros) Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top