2024 - Subvencions nominatives

2024 - Subvencions nominatives


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Memòria Obligatori Telemàtic Telemàtic
Pressupost Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Acreditació de la representació. No aportar aquest document si s'ha fet la inscripció al Representa o si la persona que presenta la sol·licitud és membre de la Junta de l'entitat. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 1187 Declaració de retribucions dels òrgans de direcció i administració de l'associació (obligatòria quan el beneficiari de la subvenció és persona jurídica i l'import de la mateixa és superior a 10.000,00 euros) Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top