2022 - Ajuts econòmics COVID19 als gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius i establiments i locals comercials del centre comercial del municipi

2022 - Ajuts econòmics COVID19 als gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius i establiments i locals comercials del centre comercial del municipi


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1133 Sol·licitud ajuts lloguer gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1129 Annex 2 relació de despeses Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Obligatori Ambdues Ambdues
Escriptura de constitució de la societat o Estatuts Opcional Telemàtic Telemàtic
Poders notarials o acreditació per actuar en representació de l'empresa Opcional Telemàtic Telemàtic
Contracte de lloguer Opcional Telemàtic Telemàtic
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (signat i conformat per l'entitat bancària) o Certificació electrònica de les dades bancàries (només s'acceptarà la certificació electrònica si té codi segur de verificació). Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Model 036/037 d'inici de l'activitat o qualsevol altra document que acrediti trobar-se exercint l'activitat prèviament al 14 de març de 2020 Obligatori Ambdues Ambdues
Factures i/o rebuts i comprovant de pagament del lloguer dels mesos de novembre i desembre 2020 Obligatori Telemàtic Telemàtic
Si es propietari de l'establiment, factures i comprovants de pagament de les despeses relacionades en l'annex 2 Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top