2021 - Ajuts extraordinaris per a l'activitat econòmica afectada per la Covid19

2021 - Ajuts extraordinaris per a l'activitat econòmica afectada per la Covid19


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1162 Sol·licitud ajuts extraordinaris activitat econòmica afectada per la Covid19 Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació (Doc. 015 en cas de persona físiques; poders o estatuts de l'entitat, en cas de persones juridíques). Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Declaracions trimestrals d'IVA corresponents als exercicis 2019 i 2020 Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o certificació electrònica de les dades bancàries (si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top