2021 - Ajuts extraordinaris per a pimes i autònoms post COVID19

2021 - Ajuts extraordinaris per a pimes i autònoms post COVID19


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
DNI o NIF del titular de l'activitat o del representant legal Obligatori Telemàtic Telemàtic
Escriptura de constitució de la societat o Estatuts Opcional Telemàtic Telemàtic
Poders notarials o acreditació per actuar en representació de l'empresa Opcional Telemàtic Telemàtic
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Model 036 o 037 de l'AEAT amb data d'alta abans de 01/01/2020 Obligatori Telemàtic Telemàtic
Impost de Societats 2019 i 2020 si es persona jurídica Opcional Telemàtic Telemàtic
Declaració de Renda 2019 i 2020 si es persona física Opcional Telemàtic Telemàtic
En el cas de les activitats iniciades durant l'any 2019 (s'extrapolaran les dades de facturació dels mesos d'activitat a la totalitat de l'any) : Pèrdues i guanys o relació de facturació dels mesos d'activitat de 2019 i 2020 Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top