2023 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació

2023 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Educació


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1145 Memòria i pressupost del projecte o activitat_Educació Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (signat i conformat per l'entitat bancària) o Certificació electrònica de les dades bancàries (només s'acceptarà la certificació electrònica si té codi segur de verificació). Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Nomenament del director/a o membres de l’equip directiu de l’escola o bé nomenament dels membres de la junta directiva de l’entitat. Si s'ha aportat en convocatòries anteriors i no hi ha hagut canvis, no caldrà presentar aquest document. Opcional Telemàtic Telemàtic
Autorització de representació. No s'ha d'aportar aquest document si s'ha fet la inscripció al Representa o si la persona que fa la sol·licitud és membre de la Junta de l'entitat. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Autorització del Departament d'Ensenyament, en el cas de les Escoles de Música Opcional Telemàtic Telemàtic

Justificació (a presentar un cop finalitzat el projecte)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1019 Justificació de subvencions Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 178 Justificació subvencions concurrència_J1_Memòria justificativa Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 179 Justificació subvencions concurrència_J2_J3_Justificació pressupost Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top