Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol

Ajuts d'escolaritat i/o menjador d'escoles bressol


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 242 Sol·licitud d'ajut per a escolaritat i/o menjador d'escola bressol municipal Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
NIF/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família Obligatori Ambdues Ambdues
Llibre de família o document acreditatiu de la pàtria potestat o representació legal de l'alumne/a. Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de discapacitat i/o malaltia Opcional Ambdues Ambdues
En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Opcional Ambdues Ambdues

Justificant d’ingressos familiars i situació laboral de tots els membres d'edat igual o major de 16 anys

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Treballador/a: fulls de salari o certificat equivalent dels 3 últims mesos Opcional Ambdues Ambdues
Autònoms o empresaris: Declaració trimestral (juliol-setembre 1019) IVA i IRPF Opcional Ambdues Ambdues
Persones aturades: certificat de l'import de la prestació Opcional Ambdues Ambdues
Pensionista: certificat de pensió actualitzat Opcional Ambdues Ambdues
Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés (inclosa, en el seu cas, la pensió d'aliments) Opcional Ambdues Ambdues
En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió per aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments Opcional Ambdues Ambdues
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència de l’alumne Opcional Ambdues Ambdues

Sol·licitud fora de termini

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Documentació que acrediti un canvi de circumstàncies de la situació familiar Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top