04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III)

04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal o canvi substancial (Annex III)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Comunicació Prèvia Ambiental (annex III) A04 Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1061 Comunicació previa ambiental o canvi substancial_annex III Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Projecte bàsic amb memòria ambiental, amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent (en format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Estudi d'impacte acústic Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1049 Certificat tècnic per inici o modificació d'activitat sotmesa a comunicació prèvia, que acredita que l'activitat i les instal·lacions compleixen els requisits ambientals i que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Acreditació del tècnic/a competent (declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010. Opcional Ambdues Ambdues
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Opcional Ambdues Ambdues
Permís abocaments d'aigües residuals Opcional Ambdues Ambdues
Certificació de focus de contaminació atmosfèrica Opcional Ambdues Ambdues
Projecte tècnic de contaminació lumínica Opcional Ambdues Ambdues
Annex de projecte de contaminació odorífera Opcional Ambdues Ambdues
Pla de gestió de les dejeccions ramaderes Opcional Ambdues Ambdues
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Ambdues Ambdues
Registre de nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top