04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental (Annex III)

04 (FUE) Comunicació prèvia ambiental (Annex III)


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Comunicació Prèvia Ambiental (annex III) A04 Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Obligatori Telemàtic Telemàtic
Documentació acreditativa de la representació. No cal aportar aquest document si s'ha fet la inscripció de la representació al Representa. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Projecte bàsic amb memòria ambiental, amb el contingut mínim signat per tècnic/a competent (en format pdf) Obligatori Telemàtic Telemàtic
Estudi d'impacte acústic Obligatori Telemàtic Telemàtic
Doc. 1049 Certificat tècnic per inici o modificació d'activitat sotmesa a comunicació prèvia, que acredita que l'activitat i les instal·lacions compleixen els requisits ambientals i que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Acreditació del tècnic/a competent (declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi) Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Documentació complementària (en funció de l'activitat)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010. Opcional Telemàtic Telemàtic
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Opcional Telemàtic Telemàtic
Permís abocaments d'aigües residuals Opcional Telemàtic Telemàtic
Certificació de focus de contaminació atmosfèrica Opcional Telemàtic Telemàtic
Projecte tècnic de contaminació lumínica Opcional Telemàtic Telemàtic
Annex de projecte de contaminació odorífera Opcional Telemàtic Telemàtic
Pla de gestió de les dejeccions ramaderes Opcional Telemàtic Telemàtic
Avaluació d'impacte ambiental Opcional Telemàtic Telemàtic
Registre de nucli zoològic emès per la Generalitat de Catalunya Opcional Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top