2022 - Ajuts econòmics post covid-19 per a l'estada en un coworking

2022 - Ajuts econòmics post covid-19 per a l'estada en un coworking


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1159 Sol·licitud ajut econòmic espai coworking Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document d'identitat del titular de l'activitat i, si escau, del representant legal de la persona jurídica Obligatori Ambdues Ambdues
Escriptura de constitució de la societat o Estatuts Opcional Ambdues Ambdues
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (signat i conformat per l'entitat bancària) o Certificació electrònica de les dades bancàries (només s'acceptarà la certificació electrònica si té codi segur de verificació). Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Model 036 o 037 d'inici d'activitat, o qualsevol altre document que acrediti trobar-se exercint l'activitat a partir de l'1 de gener de 2019 Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació justificativa de la utilització de l'espai coworking des de l'inici Obligatori Ambdues Ambdues
Factures, rebuts o qualsevol altre document o prova admesa en dret, que acrediti les despeses i pagaments realitzats Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top