2021 - Ajuts econòmics als espais coworking afectats per la Covid19

2021 - Ajuts econòmics als espais coworking afectats per la Covid19


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Document d'identitat del titular de l'activitat i, si escau, del representant legal de la persona jurídica Obligatori Telemàtic Telemàtic
Escriptura de constitució de la societat o Estatuts Opcional Telemàtic Telemàtic
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal Opcional Telemàtic Telemàtic
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Còpia de la Declaració Censal (036/037) i/o alta a l'IAE de la persona sol·licitant. Obligatori Telemàtic Telemàtic

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top