2021 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Programa social

2021 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Programa social


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1143 Sollicitud subvencions concurrència 2021_Projectes socials Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1144 Memòria i pressupost del projecte o activitat_Projectes socials Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització de representació. Imprescindible si es presenta la sol·licitud en nom d'una altra persona, o si la persona que presenta la sol·licitud no és membre de la Junta de l'entitat Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació acreditativa de la vigència dels càrrecs de la Junta directiva de l'entitat i estatuts de l'entitat. Només caldrà aportar aquesta documentació si la informació que consta al Registre d'Entitats de la Generalitat no està actualitzada Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Justificació (a presentar un cop finalitzat el projecte)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1019 Justificació de subvencions Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 178 Justificació subvencions concurrència_J1_Memòria justificativa Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 179 Justificació subvencions concurrència_J2_J3_Justificació pressupost Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top