Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per temporada esportiva

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per temporada esportiva


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1154 Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals de temporada Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els imports mínims establerts al Decret 58/2010 i del rebut conforme està vigent (en cas d'haver-la presentat anteriorment i si no ha patit modificacions, no caldrà presentar-la). Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (Doc. 015 en cas de persona físiques; poders o estatuts de l'entitat, en cas de persones juridíques). Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Estatuts de l'entitat (en cas d'haver-los presentat en convocatòries anteriors i si no han patit modificacions no caldrà presentar-los). Opcional Ambdues Ambdues
Nomenament dels membres de la Junta directiva (en cas que s'hagi aportat anteriorment i no hi hagi hagut canvis, no caldrà presentar aquest document) Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 1127 Sol·licitud de reducció del preu públic Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top