Ajuts per a menjadors escolars

Ajuts per a menjadors escolars


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 027 Sol·licitud d'ajut individual de menjador per alumnes d'ensenyaments obligatoris i de 2n cicle d'educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya. Curs 2020 - 2021 Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
NIF/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família Obligatori Ambdues Ambdues
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos Opcional Ambdues Ambdues
En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Opcional Ambdues Ambdues
Sentència de divorci o conveni regulador custòdia menors Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de cotitzacions de la Seguretat Social dels treballadors/es de la llar de l'any 2019 Opcional Ambdues Ambdues

En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Certificat Renda Garantida de Ciutadania Opcional Ambdues Ambdues
Certificat indemnitzacions per acomiadament Opcional Ambdues Ambdues

Sol·licitud fora de termini

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Documentació que acrediti un canvi de circumstàncies de la situació familiar Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top