Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral

Cessió de sistema viari i autorització per la seva segregació registral


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1101 Sol·licitud de cessió de vials Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1103 Escrit de cessió Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Cas de persones jurídiques: caldrà aportar aquelles escriptures de la societat que es corresponguin que acreditin la seva condició de legal representant, en qualitat d'administrador únic o solidari, consellers delegats o apoderats amb facultats suficients per a efectuar l'operació indicada. Així mateixa, caldrà aportar còpia dels respectius documents d'identitat i del document d'identificació fiscal de la societat. Opcional Ambdues Ambdues
Cas de què existeixi una hipoteca sobre la finca objecte de cessió, caldrà aportar document de conformitat a l'operació de segregació i cessió a l'Ajuntament subscrit pel legal representant de l'entitat bancària a favor de la qual està subscrita la hipoteca. Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de domini i càrregues de la finca objecte de cessió, emès pel Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, d'antiguitat no superior a 3 mesos. Obligatori Ambdues Ambdues
L'informe-plànol d'alineacions que consta a l'expedient relacionat d'obres, degudament signat pels titulars registrals Obligatori Ambdues Ambdues
Proforma del document públic pel qual els propietaris ofereixin la cessió a l'Ajuntament i que reflecteixi l'operació de segregació d'aquesta porció de terreny. Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol parcel·lari de la finca (s'haurà de correspondre amb el prèviament validat pel Servei de Topografia de l'Ajuntament i respecte del qual s'ha emès l'informe d'alineacions) representatiu dels lots resultants, amb indicació de la referència registral i cadastral, superfícies i qualificacions urbanístiques, degudament signat pels titulars registrals de la finca. Obligatori Ambdues Ambdues
Fitxes descriptives dels lots resultants, que han d'especificar els límits, cabuda i qualificació urbanística de cada lot, així com el caràcter indivisible si fos el cas. Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top