Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics

Autorització temporal de casetes de venda de productes pirotècnics


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Annex 1. Sol·licitud i declaració responsable del licitador Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada Opcional Ambdues Ambdues
Acreditació de la personalitat del representant (en el cas que el sol·licitant no actuï en nom propi) Opcional Ambdues Ambdues
Escriptura de constitució (en el cas que es tracti d'una societat o persona jurídica) Opcional Ambdues Ambdues
Poders notarials per representar a la persona o entitat (el poder haurà d'estar inscrit en el Registre Mercantil) Opcional Ambdues Ambdues

Documentació a aportar en cas d'adjudicació de la llicència (un cop s'hagi resolt el concurs)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Autorització de la Delegació del Govern a Catalunya referent a la venda al públic d'articles pirotècnics Obligatori Presencial Presencial
Formalització de la garantia per lloc de venda (es fa a l'OAC) Obligatori Presencial Presencial
Justificant de pagament de la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública i de terrenys d'ús públic (OF18), taxa per l'any 2019 (OF13) i prorrata de l'anunci del BOPB Obligatori Presencial Presencial
Contracte d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de danys per import mínim de 250.000 € Obligatori Presencial Presencial
Certificació tècnica acreditativa de que la instal·lació i l'activitat compleix els requisits ambientals exigibles (incendis, seguretat) en l'àmbit municipal. Obligatori Presencial Presencial
Certificat d'estar al corrent de pagament de tributs amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social (només cal aportar-lo en cas que no s'hagi autoritzat la consulta de dades) Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu de que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top