Ajuts econòmics per activitats d'estiu

Ajuts econòmics per activitats d'estiu


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 1079 Sol·licitud d'ajuts per a activitats estiu Obligatori Presencial Presencial Descàrrega

Documentació a aportar per a infants que no són beneficiaris/àries dels ajuts d'escolaritat per al curs 2023-2024

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1080 Annex 1. Ajuts per a activitats d'estiu Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
NIF/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa d'ingressos corresponents a rendiments no contributius (pensions, renda garantida de ciutadania, etc.) Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de cotitzacions de la Seguretat Social dels treballadors/es de la llar de l'any 2023 Opcional Ambdues Ambdues
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d’ingressos Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci Opcional Ambdues Ambdues
En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió per aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top