Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants

Alta o canvi de domicili al Padró d'habitants


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 591 Sol·licitud d'inscripció al padró municipal (és imprescindible que totes les persones majors d'edat que s'empadronen signin el document) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació acreditativa de la identitat de TOTES les persones que s'empadronen: DNI, NIE o passaport Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la identitat de qui autoritza l'empadronament: DNI, NIE o passaport Opcional Ambdues Ambdues

Habitatge

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Escriptura o Contracte privat de compra-venda o Contracte de lloguer Opcional Ambdues Ambdues
Factures de subministrament (aigua, llum, gas,,) en cas de no poder acreditar propietat o lloguer Opcional Ambdues Ambdues

Menors

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Llibre de familia o bé partida de naixement (obligatori en cas de naixement, només el full del nadó) Opcional Ambdues Ambdues
Autorització del progenitor que no conviu amb el menor (si no s'inclou a la sol·licitud) Opcional Ambdues Ambdues
Sentència de guarda i custòdia (obligatori si no s'aporta autorització del progenitor que no conviu amb el menor) Opcional Ambdues Ambdues

Centres residencials

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Autorització del centre residencial (residències d'estudiants i tercera edat) Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top