Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica

Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 610 Sol·licitud mesures contra la pobresa energètica Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Volant de convivència Opcional Ambdues Ambdues
Acreditació dels ingressos anuals de cadascun dels membres de la unitat familiar o Doc. 113 Autorització per sol·licitar dades a l'AEATsignada per tots els membres de la unitat de convivència Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'aut i la seva quantia, de tots els membres de la unitat familiar que es trobin en situació d'atur
Opcional Ambdues Ambdues
Factures pendents de pagament Opcional Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top