05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals

05 Autorització de parcel·lacions i divisions horitzontals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel tècnic/a redactor i en format digital. En cas que no s'hagi designat el tècnic/a com a representant, també haurà d'anar signada pel promotor/a Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 066 Sol·licitud parcel·lacions i divisions horitzontals Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat de la persona o entitat interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues

U01 Parcel·lacions o innecessarietat de parcel·lació

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar U01 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria descriptiva i justificativa (+1 còpia en paper). La memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús q què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanísitc aplicable i al règim legal de fomarció de parcel·les i finques. Obligatori Ambdues Ambdues
Proforma (notarial) del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol de situació (+1 còpia en paper) de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol parcel·lari (+1 còpia en paper) de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representataiu dels lots proposat Obligatori Ambdues Ambdues
Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques (+2 còpies en paper) Obligatori Ambdues Ambdues
Fitxes descriptives dels lots resultants incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificacio urbanísitca de cada lot, aixío co la seva qualitat d'indivisibles si 'sescau Obligatori Ambdues Ambdues
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

U02 Divisió horitzontal

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar U02 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria descriptiva i justificativa.(+1 còpia en paper) de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica. Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu indepenent, la seva superfície i ús urbanísitc (+1 còpia en paper) Obligatori Ambdues Ambdues
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació Obligatori Ambdues Ambdues
Proforma (notarial) del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements suceptibles d'apofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanísitca anterior. Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top