04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis

04 Comunicació prèvia: primera ocupació dels edificis


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel tècnic/a redactor i en format digital. En cas que no s'hagi designat el tècnic/a com a representant, també haurà d'anar signada pel promotor/a Opcional Presencial Presencial
Detall de la documentació a aportar P1 i P2 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Acreditació de la identitat de la persona o entitat interessada: NIF, NIE o passaport Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 057 Primeres ocupacions dels edificis Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues

Documentació tècnica primeres ocupacions

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Doc. 1024 Model 4. Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T226) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Certificat final d'obra visat pel Col·legi Oficial corresponent Obligatori Ambdues Ambdues
Annex A del certificat final d'obra (Modificacions), visat pel Col·legi Oficial corresponent Obligatori Ambdues Ambdues
Annex B del certificat final d'obra (Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats) Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació que acrediti la gestió de residus generats a l'obra Obligatori Ambdues Ambdues
Justificant del canvi de titularitat de la llicència en cas que el sol·licitant de la primera ocupació no sigui el mateix de la llicència d'obra atorgada Opcional Ambdues Ambdues
Manual d'us i manteniment Obligatori Ambdues Ambdues
Justificant presentació alta impost sobre bens immobles (900D) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Butlletí d'instal·lació signat per l'instal·lador autoritzat amb segell d'entrada a la Generalitat (de 2 a 20 habitatges) Opcional Ambdues Ambdues
Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT (Només si es tracta d'un edifici plurifamiliar). Obligatori Ambdues Ambdues
Certificat d'instal·lació signat per tècnic competent amb segell d'entrada a la Generalitat (més de 20 habitatges) Opcional Ambdues Ambdues
(4) Doc. 1030 Annex 2: Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació d'energia renovable Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(4) Doc. 1029 Annex 3: Certificat final i d'especificacions tècniques estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Contracte de manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica i els sistemes d'estalvi d'aigua per 2 anys o més. Obligatori Ambdues Ambdues
Comprovant de pagament del primer any del contracte de manteniment Obligatori Ambdues Ambdues
Etiqueta ICAEN Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria de la instal·lació d'energia solar fotovoltaica, càlculs producció instal·lada, superfície, producció pic i nominal, justificacions i plànols de la ubicació dels elements del sistema, seguint el model de l'annex III de l'ordenança. Opcional Ambdues Ambdues
Topogràfic digital de final d’obra recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Obligatori Ambdues Ambdues
Certificats de les mesures d'aïllament acústic Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top