01 Comunicació prèvia d'obres

01 Comunicació prèvia d'obres


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel promotor i pel tècnic redactor i en format digital Obligatori Presencial Presencial
Doc. 520 Comunicació prèvia d'obres (no locals) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C00) Reformes interiors que comportin canvis de distribució amb AFECTACIÓ ESTRUCTURAL PUNTUAL (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C00 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte paisatgístic Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 3. Formulari SP02 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 4. CD amb el projecte visat i tota la documentació Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Obligatori Ambdues Ambdues

(C01) Reformes interiors que comportin canvis de distribució SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C01 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 3. Formulari SP02 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 4. CD amb el projecte visat i tota la documentació Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C02) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre...) sense afectació estructural ni modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C02, C08 i C09 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció i justificació de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues

(C03) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre...) sense afectació estructural ni modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C03 i C16 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció i justificació de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues

(C04) Construcció de piscines.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L20B, C04 i C05 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

(C05) Instal·lació o enderroc de construccions auxiliars d’una planta, que no suposin l'elaboració d'un projecte tècnic, d'acord amb la llei d'ordenació de l'edificació.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L20B, C04 i C05 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C06) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes, per alçades superiors a 6 metres, que no suposin ni ocupació d'espai públic ni afectació d'elements catalogats (per als edificis amb catalogació A,B o C, en tots els casos el règim és el d’autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C06 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C07) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes, per alçades iguals o inferiors a 6 metres, que no suposin ni ocupació d'espai públic ni afectació d'elements catalogats (per als edificis amb catalogació A,B o C, en tots els casos el règim és el d’autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C07 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C08) Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes, o reparació de terrats sense afectació estructura

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C02, C08 i C09 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C09) Actuacions d'adecuació en espais lliures de la parcel·la que no impliquin modificació topogràfica, ni tala d'arbres, ni destrucció de jardins existents, ni modificació de tanques.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C02, C08 i C09 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C10) Construcció o modificació de tanques de solar, sempre que no comporti ocupació d’espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L22B i C10 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C11) Construcció o modificació de murs perimetrals amb contenció en edificació aïllada que facin front a carrer sense afectació de vialitat i sense modificació del terreny natural, sempre que no comporti ocupació d'espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C11 i C13 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

(C12) Col·locació de rètols a les cobertes dels edificis i en façanes i els altres previstos a l’Ordenança Municipal de Publicitat.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C12 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C13) Col·locació de cartelleres publicitàries previstes a l'Ordenança Municipal de Publicitat.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C11 i C13 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

(C14) Instal·lació de mitjans auxiliars de la construcció d’obres (bastides, casetes provisionals d'obra, muntacàrregues, sitges, aparells elevadors), sempre que no comportin ocupació d’espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C14 i C20 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues

(C15) Construcció de tanques provisionals de protecció d’obres de solars, sempre que no comporti ocupació d’espai de domini públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C15 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues

(C16) Execució de cales, pous i/o sondeigs previs.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C03 i C16 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues

(C17) Instal·lació de serveis de subministrament d'energia, estalvi d'aigua, de sanejament, de telefonia (com per exemple equips de captació d'energia solar o equips de depuració d'aigües grises).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C17 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Doc. 1029 Annex 3: Certificat final i d'especificacions tècniques estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
(4) Doc. 1030 Annex 2: Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació instal·lació d'energia renovable per ACS. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C18) Instal·lació d’equips d’aire condicionat (en àmbit domèstic).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C18 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C19) Modificació o adequació de serveis de subministrament d'energia, aigua, de sanejament, de telefonia existents (com equips de captació d'energia, instal·lació d'antenes, equips de depuració d'aigües grises...)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C19 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C20) Actuacions d’urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a la intervenció definitiva (apuntalar); Actuacions d’urgència de protecció de façanes, mitgeres i d’altres elements constructius.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C14 i C20 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C21) Legalitzacions d’actuacions que corresponguin a aquest tràmit T225 ( règim de comunicació prèvia).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C21 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Segons tipus d'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
En cas que un dels documents a aportar sigui la declaració responsable del tècnic (doc. 1023 o 1021), serà substituïda pel certificat de solidesa signat pel tècnic competent o bé pel certificat final d’obra visat i signat. Opcional Ambdues Ambdues

(C22) Modificacions no substancials de la llicència d’obra d’acord amb l’article 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C22 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Segons tipus d'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Annex modificació llicència atorgada Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top