01 Comunicació prèvia d'obres

01 Comunicació prèvia d'obres


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel tècnic/a redactor i en format digital. En cas que no s'hagi designat el tècnic/a com a representant, també haurà d'anar signada pel promotor/a Opcional Presencial Presencial
Doc. 520 Comunicació prèvia d'obres (no locals) Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat de la persona o entitat interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues

(C00) Reformes interiors que comportin canvis de distribució amb AFECTACIÓ ESTRUCTURAL PUNTUAL (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C00 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Obligatori Ambdues Ambdues

(C01) Reformes interiors que comportin canvis de distribució SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C01 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C02) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre...) sense afectació estructural ni modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C02, C08 i C09 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció i justificació de l'actuació (en cas que es vulgui ampliar la informació que s'ha donat a la sol·licitud) Opcional Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues

(C03) Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre...) sense afectació estructural ni modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C03 i C16 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció i justificació de l'actuació (en cas que es vulgui ampliar la informació que s'ha donat a la sol·licitud) Opcional Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues

(C04) Construcció de piscines.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L20B, C04 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues

(C05) Instal·lació de pèrgoles o enderroc de construccions auxiliars d'una planta, d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, que no suposin l'elaboració d'un projecte tècnic

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C05 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C06) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes inclinades, per alçades superiors a 6 metres, que no suposin ni ocupació d'espai públic ni afectació d'elements catalogats (per als edificis amb catalogació A,B o C, en tots els casos el règim és el d’autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C06 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C07) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes inclinades, per alçades iguals o inferiors a 6 metres, que no suposin ni ocupació d'espai públic ni afectació d'elements catalogats (per als edificis amb catalogació A,B o C, en tots els casos el règim és el d’autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C07 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C08) Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes, o reparació de terrats sense afectació estructura

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C02, C08 i C09 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C09) Actuacions d'adecuació en espais lliures de la parcel·la que no impliquin modificació topogràfica, ni tala d'arbres, ni destrucció de jardins existents, ni modificació de tanques.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C02, C08 i C09 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C10) Construcció o modificació de tanques de solar, sempre que no comporti ocupació d’espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C10 Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

(C11) Construcció o modificació de murs perimetrals amb contenció en edificació aïllada que facin front a carrer sense afectació de vialitat i sense modificació del terreny natural, sempre que no comporti ocupació d'espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C11 i C13 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

(C12) Col·locació de rètols a les cobertes dels edificis i en façanes i els altres previstos a l’Ordenança Municipal de Publicitat.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C12 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C13) Col·locació de cartelleres publicitàries previstes a l'Ordenança Municipal de Publicitat.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C11 i C13 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

(C14) Instal·lació de mitjans auxiliars de la construcció d’obres (bastides, casetes provisionals d'obra, muntacàrregues, sitges, aparells elevadors), sempre que no comportin ocupació d’espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C14 i C20 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

(C15) Construcció de tanques provisionals de protecció d’obres de solars, sempre que no comporti ocupació d’espai de domini públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C15 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues

(C16) Execució de cales, pous i/o sondeigs previs.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C03 i C16 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues

(C17) Instal·lació o reparació/substitució de serveis de subministrament d'energia, aigua i/o de sanejament (com per exemple equips de captació d'energia o equips de depuració d'aigües grises).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C17 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1110 Model 5_Declaració responsable tècnic per instal·lacio renovables i/o estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(4) Doc. 1029 Annex 3: Certificat final i d'especificacions tècniques estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
(4) Doc. 1030 Annex 2: Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació d'energia renovable Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(C18) Instal·lació d'equips d'aire condicionat o instal·lació de calderes de combustió (en àmbit domèstic).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; C18 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(C20) Actuacions d’urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a la intervenció definitiva (apuntalar); Actuacions d’urgència de protecció de façanes, mitgeres i d’altres elements constructius.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C14 i C20 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

(C21) Legalitzacions d’actuacions que corresponguin a aquest tràmit T225 ( règim de comunicació prèvia).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C21 Opcional Presencial Presencial Descàrrega

(C22) Modificacions no substancials de la llicència d’obra d’acord amb l’article 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar C22 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1053 Annex modificació llicència atorgada Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top