02 Comunicació prèvia d'obres en locals

02 Comunicació prèvia d'obres en locals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel tècnic/a redactor i en format digital. En cas que no s'hagi designat el tècnic/a com a representant, també haurà d'anar signada pel promotor/a Opcional Presencial Presencial
Doc. 1020 Sol·licitud Comunicació prèvia d'obres en locals Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat de la persona o entitat interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues

(CP1) SENSE INICI D'ACTIVITAT Reformes interiors que comportin canvis de distribució (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP1 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1023 Model 3. Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística (només per canvi d´'us o inici d'activitat en un futur) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
(7) Afectació estructural Opcional Ambdues Ambdues

(CP2) SENSE INICI D'ACTIVITAT Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre ...) que no comportin modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP2 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues

(CP3) SENSE INICI D'ACTIVITAT Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre ...) que no comportin modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP3 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

(CP7) Instal·lació d’elements identificadors de locals (rètols, tendals i els altres previstos a l’Ordenança Municipal de Publicitat) o instal·lació d'aire condicionat al local

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; CP7 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1023 Model 3. Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(CP8) Legalitzacions d’actuacions que corresponguin a aquest tràmit T225 ( règim de comunicació prèvia

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP8 Opcional Presencial Presencial Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top