02 Comunicació prèvia d'obres en locals

02 Comunicació prèvia d'obres en locals


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel promotor i pel tècnic redactor i en format digital Obligatori Presencial Presencial
Doc. 1020 Sol·licitud Comunicació prèvia d'obres en locals Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

(CP1) SENSE INICI D'ACTIVITAT Reformes interiors que comportin canvis de distribució (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP1 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1023 Model 3. Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T131) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 3. Formulari SP02 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 4. CD amb el projecte visat i tota la documentació Opcional Ambdues Ambdues
(6) Annex comptatibilitat urbanística (només per canvi d´'us o inici d'activitat en un futur) Opcional Ambdues Ambdues

(CP2) SENSE INICI D'ACTIVITAT Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre ...) que no comportin modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP2 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues

(CP3) SENSE INICI D'ACTIVITAT Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre ...) que no comportin modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP3 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues

(CP4) AMB INICI D'ACTIVITAT Reformes interiors que comportin canvis de distribució (excepte en els àmbits tipològics A, B, C, que es tramitarà com a autorització)

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP4 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria descriptiva de l'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació gràfica Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 1023 Model 3. Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T131) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 3. Formulari SP02 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 4. CD amb el projecte visat i tota la documentació Opcional Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Projecte d'activitats Obligatori Ambdues Ambdues

(CP5) AMB INICI D'ACTIVITAT Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre ...) que no comportin modificació de la distribució en edificis SENSE catalogació genèrica o específica.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP5 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Projecte d'activitats Obligatori Ambdues Ambdues

(CP6) AMB INICI D'ACTIVITAT Obres superficials interiors (reparació o canvi de paviment, enrajolat, muntatge o canvi de fusteries interiors, col·locació o canvi de fals sostre ...) que no comportin modificació de la distribució en edificis AMB catalogació genèrica o específica, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de la protecció.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP6 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Descripció actuació (en la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Projecte d'activitats Obligatori Ambdues Ambdues

(CP7) Instal·lació d’elements identificadors de locals (rètols, tendals i els altres previstos a l’Ordenança Municipal de Publicitat) o instal·lació d'aire condicionat al local

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; CP7 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

(CP8) Legalitzacions d’actuacions que corresponguin a aquest tràmit T225 ( règim de comunicació prèvia

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar CP8 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Segons tipus d'actuació Obligatori Ambdues Ambdues
En cas que un dels documents a aportar sigui la declaració responsable del tècnic (doc. 1023 o 1021), serà substituïda pel certificat de solidesa signat pel tècnic competent o bé pel certificat final d’obra visat i signat. Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top