03 Llicències d'obres

03 Llicències d'obres


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Tota la documentació ha de presentar-se signada pel tècnic/a redactor i en format digital. En cas que no s'hagi designat el tècnic/a com a representant, també haurà d'anar signada pel promotor/a Opcional Presencial Presencial
Doc. 063 Sol·licitud llicència d'obres Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat de la persona o entitat interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues

L01(A) Obres de nova construcció que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L01A, L02A i L11A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Certificat d'alineacions Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L02(B) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars ja siguin provisionals o permanents (oficina de vendes de promocions d’habitatges, barracons, quioscos, construccions auxiliars, etc) dins de parcel·les privades.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L01A, L02A i L11A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Certificat d'alineacions Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L03(A) Enderrocs totals o parcials de les edificacions que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L03A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

L04(A) Obres que comportin un canvi d’ús a residencial.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L04A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

L05(A) Reforma o rehabilitació amb modificació de l’ús principal de l’edifici.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L05A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
(6) Annex compatibilitat urbanística Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Plànol topogràfic en format editable: dgn, dwg o dxf (en coordenades UTM ETRS89) Opcional Presencial Presencial
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L06(B) Instal·lació d'elements publicitaris no previstos en l'Ordenança Municipal de Publicitat i/o que requereixin d'informe pertinent de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge Urbà.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L06B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

L07(B) Intervenció que afecti únicament els fonaments o l'estructura de l'edifici.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L07B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L08(A) Intervenció global en l’edifici que produeixin una variació de la composició general exterior de l’edifici.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L08A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Opcional Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L09(B) Obres per a la instal·lació d’ascensor.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L09B i L13B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Obligatori Ambdues Ambdues

L10(A) Obres que comportin increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L10A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
Plànol topogràfic en format editable: dgn, dwg o dxf (en coordenades UTM ETRS89) Opcional Presencial Presencial
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L11(A) Modificació de volum o sostre edificable en edificis existents (que no comportin fonamentacions).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L01A, L02A i L11A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Certificat d'alineacions Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L12(B) Obres de reforma o rehabilitació d’entitats edificades que afectin l’estructura o els fonaments i/o la coberta i/o la façana sense variació de volum ni sostre.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L12B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Obligatori Ambdues Ambdues

L13(B) Canvi de coberta inclinada a terrassa o terrat i a l’inrevés.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L09B i L13B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(7) Afectació estructural Obligatori Ambdues Ambdues

L14(A) Obres que tinguin caràcter d’intervenció total en edificis o bé obres de caràcter parcial que afectin els elements identificats com a objecte de la protecció en catalogació específica (tipus A, B, C).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L14A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L15(B) Obres que tinguin caràcter d'intervenció total en edificis amb catalogació tipus D o bé obres de caràcter parcial que afectin a façanes de carrer o als elements identificats com a objecte de la protecció amb catalogació tipus D.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L15B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 1. Formulari SP01 Opcional Ambdues Ambdues
(3) Annex bombers: 2. Documentació tècnica; memòria i plànols (en format pdf i signat electrònicament). Màxim 10MB, en cas que pesi més, cal partir-lo i signar-lo en cada document perquè no perdi la integritat Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues

L16(B) Obres de conservació o reparació menor en façanes o cobertes, execució i/o reparació d'arrebossats, d'aplacats i/o pintats en edifici, i/o execució d'envà pluvial amb catalogació específica (tipus A, B, C).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L16B i L17B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues

L17(B) Obres de reforma interior amb canvis de distribució que afectin edificis en catalogació específica (tipus A, B, C) o bé obres que impliquin rebaixos en el subsòl en edificis amb catalogació específica (en tipus A, B, C, G, H, I).

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L16B i L17B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues

L18(B) Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques o que requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic dins de parcel·la privada

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L18B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Obligatori Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Obligatori Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L19(A) Moviments de terres amb variació de rasants respecte dels perfils naturals del terreny i/o construcció de murs de contenció o talussos per a fer explanacions de terrenys

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar L19B Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Obligatori Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L20(B) Construcció de piscines que comportin plataformes d’anivellament que modifiquin les cotes naturals de terreny definitiu amb una variació de fins a 50 cm.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L20B, C04 Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1022 Model 2. Declaració responsable tècnic Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'estalvi aigua Opcional Ambdues Ambdues
(4) Annex Memòria tècnica d'energia renovable per ACS Opcional Ambdues Ambdues

L21(B) Instal·lacions d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques en edificacions de domini privat que no siguin una Declaració responsable.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L21B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1131 Model 6. Declaració responsable del tècnic/a per instal·lació d'antenes Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Document d’acceptació de la gestió de residus Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Obligatori Ambdues Ambdues
(2) Annex autoritzacions concurrents Opcional Ambdues Ambdues

L22(B) Construcció o modificació de tanques / murs perimetrals en edificació aïllada amb afectació de vialitat o que comporti ocupació d'espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L22B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Certificat d'alineacions Obligatori Ambdues Ambdues
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues

L23(B) Tala d’arbres.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L23B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Memòria valorada Obligatori Ambdues Ambdues
Croquis situació, planta i alçat de l'estat actual i intervenció Obligatori Ambdues Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues Ambdues
Pressupost de les obres Obligatori Ambdues Ambdues
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues

L24(B) Construcció i/o col·locació de tanques provisionals de protecció d’obres sempre que comportin ocupació de l’espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L24B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(9) Annex ocupació via pública: 1. Caldrà indicar la superfície afectació i els dies naturals d’ocupació. Obligatori Ambdues Ambdues

L25(B) Instal·lació de mitjans auxiliars de la construcció d’obres (bastides, muntacàrregues, casetes provisionals d'obra, sitges, aparells elevadors) sempre que aquestes actuacions comportin ocupació de l’espai públic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L25B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(9) Annex ocupació via pública: 1. Caldrà indicar la superfície afectació i els dies naturals d’ocupació. Obligatori Ambdues Ambdues
(9) Annex ocupació via pública: 2. Cas que s’afecti la calçada, caldrà adjuntar un plànol ubicant com es situaran els elements que ocuparan l’espai públic i indicant-ne les senyalitzacions. Obligatori Ambdues Ambdues

L26(B) Instal·lació de grues torre.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L26B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Documentació tècnica (pdf indexat i signat pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, EBSS, projecte paisatgístic, estudi de gestió de residus i fotografies. Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(8) Annex grues: 1. Projecte subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial i amb el contingut mínim d’acord amb l’annex II del mateix reial decret ) Obligatori Ambdues Ambdues
(8) Annex grues: 3. Pòlissa d’assegurança amb cobertura de responsabilitat civil que doni cobertura als danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra (la pòlissa haurà de reflectir clarament que inclou la grua sol·licitada, si no és així, caldrà aportar complementàriament un document emès per l’asseguradora que així ho especifiqui). Obligatori Ambdues Ambdues
(8) Annex grues: 2. Certificats (Certificat previ al muntage; Certificat de Manteniment) Obligatori Ambdues Ambdues

L27(A) Usos i obres provisionals de l’article 53 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L27A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Topogràfic digital recolzat amb coordenades UTM (en format digital .dwg o .dgn) Opcional Ambdues Ambdues
Aval bancari per desperfectes via pública. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Aval de residus. Per via telemàtica només s'acceptaran avals electrònics, emesos per una entitat bancària i recolzats per una entitat certificadora reconeguda (per exemple la FNMT), que els posi a disposició de l'administració que els ha demanat. Els altres formats s'hauran d'aportar presencialment a les oficines de l'OAC. Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 1113 Document d'acceptació i compromís obres provisionals Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

L28(A) Obertura, modificació i pavimentació de camins.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L28A Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Projecte tècnic (pdf indexat i signat electrònicament pel tècnic/a), que contingui en aquest ordre: memòria, pressupost, documentació gràfica, ESS, projecte paisatgístic, gestió de residus i fotografies Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1021 Model 1 Declaració responsable del compliment de les condicions de llicència (T130) Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
(1) Annex patrimoni (excepte les obres situades en edificis construïts posteriorment a l'any 1970) Opcional Ambdues Ambdues
Plànol topogràfic en format editable: dgn, dwg o dxf (en coordenades UTM ETRS89) Opcional Presencial Presencial
Projecte executiu Opcional Ambdues Ambdues

L29(A) Actuacions en sòl no urbanitzable.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L29A Opcional Presencial Presencial Descàrrega

L30(B) Legalitzacions d’actuacions que corresponguin a aquest tràmit.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L30B Opcional Presencial Presencial Descàrrega

L31(B) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L31B Opcional Presencial Presencial Descàrrega

L32(B) Modificacions substancials de la llicència d'obra d'acord amb l'article 35 i 33.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de protecció de la legalitat urbanística de Catalunya.

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Detall de la documentació a aportar; L32B Opcional Presencial Presencial Descàrrega
Doc. 1053 Annex modificació llicència atorgada Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top