2023 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local

2023 - Subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Pla d'actuació on hi consti la descripció, objectius i avaluació de les activitats a realitzar. En cas que les activitats estiguin relacionades amb qualsevol dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, caldrà especificar-ho. Obligatori Telemàtic Telemàtic
Calendari amb la programació de les activitats a celebrar durant l'any 2023 que haurà d'assenyalar el nombre d'actes, dates i espais previstos per a la seva realització. Obligatori Telemàtic Telemàtic
Pressupost general de l'entitat: Previsió d'ingressos i previsió de despeses. Obligatori Telemàtic Telemàtic
NIF de l'entitat Obligatori Telemàtic Telemàtic
Acreditació de la representació i capacitat d'obrar de la persona que signa la sol·licitud Obligatori Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Acreditació de la representació. No aportar aquest document si s'ha fet la inscripció al Representa o si la persona que presenta la sol·licitud és membre de la Junta de l'entitat. Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors (signat i conformat per l'entitat bancària).
Si no existeix la possibilitat de que l'entitat bancària conformi el Doc.082 es pot acompanyar amb un certificat electrònic de dades bancàries (només s'acceptarà la certificació electrònica si té codi segur de verificació (CSV). Si s'ha presentat anteriorment i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document.
Opcional Telemàtic Telemàtic Descàrrega

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top