2020 - Subvencions destinades a la contractació de persones aturades

2020 - Subvencions destinades a la contractació de persones aturades


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 247 Sol·licitud de subvenció per a la contractació de persones aturades Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Poders notarials o acreditació per actuar en representació de l'empresa o entitat Obligatori Ambdues Ambdues
CIF de l’empresa (DNI o NIF si és una persona física) on consti la raó social i el domicili social Obligatori Ambdues Ambdues
Descripció del/s lloc/s de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit. Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o Certificació electrònica de les dades bancàries Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació a aportar segons el tipus d'empresa

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Persona Jurídica (societats o entitats): Escriptura de constitució o document d'inscripció al Registre públic corresponent Opcional Ambdues Ambdues
Empresaris o professionals individuals: Alta censal Opcional Ambdues Ambdues
Societats civils sense personalitat jurídica pròpia: contracte privat Opcional Ambdues Ambdues
Alta de l'IAE, quan correspongui Opcional Ambdues Ambdues
Llicència o comunicació de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui situada l’empresa Opcional Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de complir els criteris d'igualtat, RSE i responsabilitat ambiental en cas que apliqui, segons establert en punt 8C de les bases. Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002) Opcional Ambdues Ambdues

Si ja s'ha realitzat la contractació, cal aportar, a més:

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Document que acrediti la condició de desocupat de la persona contractada, emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) Opcional Ambdues Ambdues
Contracte de treball on consti la durada del contracte, la jornada laboral, el cost salarial, la categoria professional i el conveni laboral aplicable Opcional Ambdues Ambdues
Alta a la Seguretat Social de la persona contractada, incloent el document que acredita el grup de cotització Opcional Ambdues Ambdues
Informe de vida laboral actualitzat de la persona contractada Opcional Ambdues Ambdues
DNI/NIE de la persona subjecte del contracte. Opcional Ambdues Ambdues
Documentació que acrediti que la persona que es contracta pertany a un dels col·lectius establerts al punt 5b de les bases reguladores, o declaració responsable, signada per la persona que es contracta, conforme pertany a un dels col·lectius. Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top