2018 -Subvencions per al foment de l'autoocupació

2018 -Subvencions per al foment de l'autoocupació


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 586 Sol·licitud de subvencions per al foment de l'auoocupació Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat del representat (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF o NIE de la persona interessada Obligatori Ambdues Ambdues
Pla d'empresa i certificat de viabilitat emès per una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya o dels propis serveis municipals (contacte Oficina d'Atenció a l'Empresa) Obligatori Ambdues Ambdues
Còpia de l'alta al RETA o Règim especial o Mútua professional que sigui alternativa al RETA de la persona sol·licitant o de cadascun dels promotors/es de la iniciativa emprenedora Obligatori Ambdues Ambdues
En el cas que la persona autònoma o membre de la iniciativa emprenedora hagi estat d'alta al RETA o Règim especial o Mútua professional que sigui alternativa al RETA en els 12 mesos anteriors a l'alta actual, còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l'epígraf de l'activitat anterior, als efectes de comprovar que ha estat donat d'alta a una activitat diferent a l'actual. Obligatori Ambdues Ambdues
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o Certificació electrònica de les dades bancàries Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Certificat d’empadronament (es pot treure al moment de presentar la sol·licitud) Obligatori Ambdues Ambdues
Informe de vida laboral actualitzat de la persona sol·licitant o de cadascun dels promotors/es de la iniciativa emprenedora. Obligatori Ambdues Ambdues
Còpia de la Declaració Censal (036/037) i/o alta a l'IAE de la persona sol·licitant. Obligatori Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top