11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari

11 (FUE) Llicència recreativa de caràcter extraordinari


Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Detall de documentació a aportar Llicència recreativa de caràcter extraordinari A11 Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1088 Llicència recreativa de caràcter extraordinari Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
NIF del titular de l'activitat (empresa o persona física). Cal aportar aquest document quan s'actua a través d'un representant. Obligatori Ambdues Ambdues
Documentació acreditativa de la representació (segons el cas: Doc. 015 Autorització de representació / escriptures de poders / acta de la Comunitat de Propietaris) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
Representant d'una entitat jurídica: còpia de l'escriptura de poders o document públic assimilable Opcional Ambdues Ambdues
DNI de la persona representant o delegada de l'entitat Opcional Ambdues Ambdues
Memòria d'espectacle públic o d'activitat de caràcter extraordinari signada per tècnic competent: (en format pdf) Obligatori Ambdues Ambdues
Valoració de l'impacte acústic de l'espectacle o de l'activitat recreativa (pot estar dins la memòria tècnica) Obligatori Ambdues Ambdues
Acreditació del tècnic/a competent: Doc.172 Declaració responsable del tècnic o certificació/visat del col·legi
Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1092 Declaració responsable de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil Obligatori Ambdues Ambdues Descàrrega
Doc. 1166 Certificat Tècnic Posada en funcionament activitat sotmesa a llicència Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació complementària

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Annex per a l'informe previ en matèria d'incendis Opcional Ambdues Ambdues
Memòria de seguretat Opcional Ambdues Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top